Reisvoorwaarden

HET BEGRIP REIS

Deze voorwaarden zijn van toepassing:

– bij de verkoop van een reis bestaande uit vervoer, verblijf of andere diensten.
– bij de verkoop van één of meer afzonderlijke prestaties die een reis of verblijf mogelijk maken.

WEDERZIJDSE VERPLICHTINGEN INZAKE HET VERSTREKKEN VAN INFORMATIE

a. Met het oog op de boeking moet de reiziger alle nodige inlichtingen verstrekken die hem uitdrukkelijk door de reisorganisator en/of reisbemiddelaar worden gevraagd. Wanneer de reiziger verkeerde inlichtingen verstrekt en dit tot extra kosten leidt voor de reisorganisator en/of reisbemiddelaar, mogen die kosten in rekening worden gebracht.

b. Vóór de reisovereenkomst wordt gesloten, moet de reiziger via de reisorganisator en/of reisbemiddelaar schriftelijk of in enige andere geschikte vorm, de volgende inlichtingen krijgen, opdat de reiziger de nodige documenten en formaliteiten zou kunnen in orde brengen:
– algemene informatie over de vereiste paspoorten en visa, en met name de termijnen om die te verkrijgen;
– de geneeskundige vereisten voor de reis en het verblijf; informatie vindt u bij het plaatselijke GG &GD kantoor.
– het feit of er al dan niet een verzekering in de prijs is begrepen of door de reiziger desgewenst kan worden aangegaan om de kosten te dekken van annulering door de reiziger of de kosten voor repatriëring bij ongeval of ziekten en zo ja welke de algemene voorwaarden van die overeenkomst zijn.

Reizigers van niet-Nederlandse nationaliteit doen er goed aan bij de bevoegde instanties te informeren welke formaliteiten zij moeten vervullen.
c. Tijdig vóór de geplande vertrekdatum moet de reiziger via de reisorganisator en/of reisbemiddelaar schriftelijk of in enige andere geschikte vorm de volgende inlichtingen krijgen:
– alle nodige informatie over het traject;
– naam, adres en fax- en telefoonnummer van de plaatselijke vertegenwoordiging van de reisorganisator en/of reisbemiddelaar of anders naam, adres, fax- en telefoonnummer van de plaatselijke instanties die de reiziger bij moeilijkheden kunnen helpen, af desnoods een nummer voor noodgevallen of andere informatie waardoor de reiziger in contact kan treden met de reisorganisator en/of reisbemiddelaar.

TOTSTANDKOMING VAN DE REISOVEREENKOMST

De bestelbon, voorschotsnota – faktuur die bij de boeking wordt opgesteld geldt als bewijs van de bepalingen van de reisovereenkomst. Indien de geboekte reis is opgenomen in een brochure van de reisorganisator, dan maken de gegevens in die brochure mede deel uit van de reisovereenkomst.
De bestelbon – faktuur mag enkel afwijken van de reisbrochure, indien de wijzigingen zich vóór de ondertekening van de bestelbon – faktuur duidelijk ter kennis van de reiziger werden gebracht en/of indien de partijen de wijzigingen aan de reisovereenkomst overeenkomen na het afsluiten ervan. Enkel deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de reisovereenkomst.

REISBEVESTIGING

De definitieve reisovereenkomst ontstaat wanneer de boeking door de reisorganisator en/of reisbemiddelaar aan de reiziger wordt bevestigd.
Wijkt de inhoud van de bestelbon- fakuur af van die van de reisbevestiging, of gebeurt de bevestiging niet binnen de 21 dagen na de ondertekening van de bestelbon – faktuur of binnen de andere uitdrukkelijk overeengekomen termijn, dan mag de reiziger er van uitgaan dat de reis niet werd geboekt en heeft hij het recht op de onmiddellijke terugbetaling van alle reeds betaalde bedragen.

PRIJS

De prijsberekening is gebaseerd op de tarieven en wisselkoersen voor het verblijf en de andere diensten in het buitenland zoals deze in het reisvoorstel bij iedere prijs duidelijk vermeld staan, daarnaast op de tarieven voor het transport per lijnvliegtuig die op het moment van confirmatie van de reis bekend waren.
De overeengekomen prijs is vast en alle verplichte diensten (zie reisvoorstel) zijn inbegrepen, onder voorbehoud van een kennelijke materiële vergissing of een herziening van de prijs in een omstandigheid zoals hierna omschreven.
Wanneer er een aanpassing heeft plaatsgevonden van de vervoerskosten met inbegrip van de brandstofkosten, de heffingen en belastingen, verschuldigd voor bepaalde diensten of de wisselkoersen van toepassing op de reis, kan de prijs naar boven of naar beneden worden herzien.
Leidt de net omschreven aanpassing tot een prijsverlaging, dan gebeurt de herziening enkel indien de kosten die daarmee gepaard gaan niet in wanverhouding staan met de prijsverlaging.
Leidt de net omschreven aanpassing tot een prijsverhoging met méér dan 10%, dan mag de reiziger de overeenkomst zonder schadevergoeding ontbinden. Hij heeft dan enkel recht op terugbetaling van alle reeds betaalde bedragen, met uitzondering van het bedrag van de nota (of voorschotnota) zoals overeengekomen bij de confirmatie van de betreffende reis.

BOEKINGSKOSTEN

Naast de overeengekomen prijs worden de volgende kosten apart in rekening gebracht:

  • Boekingskosten: € 25,00 per boeking bij 1 persoon / € 40,00 per boeking bij 2 personen en meer
  • Consumentenbijdrage SGR-garantiefonds: € 5,00 per persoon
  • Verplichte bijdrage Calamiteitenfonds: € 2,50 per boeking

BETALING VAN DE REIS

Behalve in geval van verhuring of indien uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, betaalt de reiziger, bij opdracht tot het reserveren van de reis, een voorschotnota – factuur van 30% van de totale prijs als aanbetaling, met een minimum van 200 €. Daarnaast dient de reiziger op dat moment 100% van de ticketprijs inclusief belastingen en toeslagen te betalen. Indien voor bepaalde reizen of onderdelen van een reis een aanbetaling wordt vereist die afwijkt van het voorgaande dan wordt dit door de reisorganisator duidelijk in het reisvoorstel en op de voorschotnota – factuur vermeld.
Behalve indien bij opdracht tot het reserveren van de reis anders wordt overeengekomen, betaalt de reiziger het saldo uiterlijk 2 maand vóór de vertrekdatum, en op voorwaarde dat hem vooraf of terzelfdertijd de schriftelijke reisbevestiging bezorgd wordt.
Boekt de reiziger minder dan 2 maand vóór de vertrekdatum, dan dient de totale prijs onmiddellijk voldaan te worden.

BETALINGSMOGELIJKHEDEN

Betalingen kunnen worden voldaan middels bankoverboeking, via IDEAL of American Express. Bij betaling middels bankoverboeking of via iDEAL worden geen extra kosten in rekening gebracht, aan betaling per creditcard (alleen AMEX) zijn de volgende kosten verbonden:

  • via American Expresscard: 2,35% van de totale reissom

NB. Betaling per creditcard kan alleen wanneer de volledige reissom in één keer wordt voldaan.

ANNULERING DOOR DE REIZIGER

De reiziger kan te allen tijde de overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleren, mits hij de reisorganisator en/of reisbemiddelaar hiervoor vergoedt. In geval van annulering door de reiziger is de reiziger aan de reisorganisator de volgende bedragen verschuldigd:

tot 90 dagen voor vertrek: 30% van de prijs, met een minimum van € 200,- (of het bedrag van de voorschotnota zoals overeengekomen)
Van 90 dagen tot 60 dagen voor vertrek: 50% van de totale prijs;
Van 60 dagen tot 30 dagen voor vertrek: 75% van de totale prijs;
Binnen 30 dagen voor vertrek en vanaf de dag van vertrek: 100% van de totale prijs.

Voor gorilla permits en vluchten gelden afwijkende annuleringsvoorwaarden (100% kosten direct na boeking).

VERVANGING EN ANDERE WIJZIGINGEN DOOR DE REIZIGER

De reiziger kan zich voor de uitvoering van de reisovereenkomst door een andere persoon laten vervangen, mits deze persoon voldoet aan de bijzondere eisen betreffende de reis en het verblijf, en mits de reiziger de reisorganisator en/of reisbemiddelaar vergoedt voor alle kosten die daardoor worden veroorzaakt. De oorspronkelijke reiziger en de vervanger zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover de reisorganisator en/of reisbemiddelaar voor alle kosten ten gevolge van deze vervanging en voor het saldo van de reis.
Vraagt de reiziger om een andere wijziging (datum van vertrek of terugkeer, bestemming, hotel,…), dan mag de reisorganisator en/of reisbemiddelaar alle kosten aanrekenen die daardoor worden veroorzaakt.

ANNULERING DOOR DE REISORGANISATOR

Wanneer de reisorganisator de reis vóór de overeengekomen vertrekdatum annuleert wegens overmacht of omdat het aantal aanmeldingen kleiner is dan het vereiste minimum en de reiziger daar zo snel mogelijk, en uiterlijk 15 dagen vóór de vertrekdatum van op de hoogte wordt gebracht, heeft de reiziger enkel recht op de onmiddellijke terugbetaling van alle reeds betaalde bedragen.
Annuleert de reisorganisator de reis vóór de overeengekomen vertrekdatum om een of andere reden dan de twee net genoemde, dan heeft de reiziger niet alleen recht op de onmiddellijke terugbetaling van alle reeds betaalde bedragen.
De reisorganisator moet de annulering, alsook de reden ervoor, onverwijld schriftelijk melden aan de reisbemiddelaar – aan wie het dan toekomt om de reiziger onverwijld te verwittigen – en/of aan de reiziger.

WIJZIGING

Indien de reisorganisator en/of reisbemiddelaar zich voor het vertrek verplicht ziet de overeenkomst op een wezenlijk punt, zoals de prijs, ingrijpend te wijzigen, dient hij de reiziger daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte te brengen zodat deze kan beslissen of hij de overeenkomst zonder schadevergoeding zal opzeggen of dat hij integendeel akkoord gaat met de voorgestelde wijziging van de overeenkomst.
Dat voorstel tot wijziging moet schriftelijk worden meegedeeld en moet zowel de wijzigingen ten opzichte van de oorspronkelijke overeenkomst bevatten als de invloed ervan op de prijs. Het aangeboden alternatief moet ten minste van gelijkwaardige of van betere kwaliteit zijn. Is het toch van mindere kwaliteit, dan moet het verschil in prijs worden terugbetaald. In al die gevallen heeft de reiziger, waar passend, recht op een schadeloosstelling. De reiziger moet de reisorganisator en/of reisbemiddelaar zo snel mogelijk zijn beslissing meedelen.
Indien na het vertrek van de reiziger een belangrijk gedeelte van de diensten waarop de overeenkomst betrekking heeft, niet wordt verleend of de reisorganisator bemerkt dat hij in een belangrijk gedeelte van de diensten niet zal kunnen voorzien, zorgt de reisorganisator ervoor dat voor de reiziger geschikte alternatieve regelingen worden getroffen zodat hij zijn reis zonder extra kosten kan voortzetten. In voorkomend geval stelt hij de reiziger schadeloos ten bedrage van het verschil tussen de voorgenomen en de daadwerkelijk verleende diensten.
Zijn dergelijke regelingen onmogelijk of heeft de reiziger deugdelijke redenen om het voorstel niet te aanvaarden, dan zorgt de reisorganisator, in voorkomend geval, voor een gelijkwaardig vervoermiddel dat de reiziger zonder extra kosten terugbrengt naar de plaats van vertrek of naar een andere met hem overeengekomen plaats van terugkeer.
In voorkomend geval stelt hij de reiziger schadeloos.

AANSPRAKELIJKHEID

Zowel de reisorganisator als de reisbemiddelaar is evenzeer aansprakelijk voor de daden en nalatigheden van zijn personeel en vertegenwoordigers als voor zijn eigen daden en nalatigheden, tenzij hij bewijst dat hij als een naarstig reisorganisator en/of reisbemiddelaar heeft gehandeld.
De reisorganisator en/of reisbemiddelaar is ten aanzien van de reiziger aansprakelijk voor de goede uitvoering van de verplichtingen die uit deze overeenkomst voortvloeien. Het maakt daarbij niets uit of deze verplichtingen door hemzelf dan wel door andere dienstverleners aan te spreken. De reisorganisator en/of reisbemiddelaar kan enkel aan die aansprakelijkheid onderuit als hij kan bewijzen dat hij als een naarstig reisorganisator en/of reisbemiddelaar heeft gehandeld, o.a. bij de keuze van de andere dienstverleners.
De reisorganisator en/of reisbemiddelaar is aansprakelijk voor alle schade die de reiziger oploopt doordat de reisovereenkomst niet of slecht werd uitgevoerd, behalve indien:
de tekortkoming aan de reiziger te wijten is;
de tekortkoming te wijten is aan een derde die niet betrokken is bij de levering van de diensten bedoeld in de overeenkomst en niet kon worden voorzien of worden opgeheven; de tekortkoming te wijten is aan overmacht;
de reisorganisator en/of reisbemiddelaar bewijst dat hij als een naarstig reisorganisator en/of reisbemiddelaar heeft gehandeld.
Behalve in geval van een ernstige tekortkoming door de reiziger, is de reisorganisator en/of reisbemiddelaar verplicht om zijn best te doen om de in moeilijkheden verkerende reiziger hulp te bieden. De kosten die daaruit voortvloeien zijn voor de reiziger, wanneer hij het is die de tekortkoming heeft begaan.

AANSPRAKELIJKHEID VAN DE REIZIGER

De reiziger is aansprakelijk voor de schade die de reisorganisator en/of reisbemiddelaar, hun personeel of hun vertegenwoordigers door zijn fout oplopen, alsook wanneer hij zijn contractuele verplichtingen niet is nagekomen. De fout wordt volgens het normale gedrag van de reiziger beoordeeld.

KLACHTENREGELING

Klachten vóór de reisovereenkomst wordt uitgevoerd, moet de reiziger zo snel mogelijk per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs indienen bij de reisbemiddelaar, of anders bij de reisorganisator.
Klachten tijdens de uitvoering van de overeenkomst, moet de reiziger zo spoedig mogelijk ter plaatse en op gepaste en bewijskrachtige manier melden, zodat naar een oplossing kan worden gezocht. Daarvoor moet hij zich – in deze volgorde – wenden tot een vertegenwoordiger van de reisorganisator, of een vertegenwoordiger van de reisbemiddelaar, of tenslotte rechtstreeks aan de reisorganisator.
Werd een klacht ter plaatse niet bevredigend opgelost of kon de reiziger onmogelijk ter plaatse een klacht formuleren, dan moet hij ten laatste 4 weken na het einde van de reisovereenkomst bij de reisbemiddelaar of anders bij de reisorganisator per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs een klacht indienen; anders is de klacht niet geldig en niet aanvaardbaar.

Untamed Travelling B.V.

tel: +31-487-540367 / tel: +32-380-87146 (BE)

email: info@untamedtravelling.com

CONTACT

Op reis met Untamed Travelling

Wij verzorgen uw verre reis graag tot in de puntjes. Daarom bent u ook voor het afsluiten van uw reis- en annuleringsverzekering, het bestellen van vreemde valuta en aanvragen van een visum bij ons in juiste handen. Wilt u eerst advies over een van deze onderwerpen, neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag verder.

Untamed Travelling hecht veel waarde aan het persoonlijk contact met zijn relaties en wij houden u dan ook graag op de hoogte van de ontwikkelingen binnen onze organisatie. Hierbij delen wij u mede dat de onderneming  Untamed Travelling met ingang van 1 januari 2023  wordt voortgezet als Besloten Vennootschap.

Lid ANVR, SGR en Calamiteitenfonds

Untamed Travelling (KvK nr. 71007318) is aangesloten bij ANVR, SGR en Calamiteitenfonds. Dit zijn de belangrijkste kwaliteitslabels in de Nederlandse reiswereld. Wat betekent dit voor u?

ANVR logo  ANVR-Reizigersvoorwaarden

Untamed Travelling is aangesloten bij de ANVR. De ANVR hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van reizen en informatie daarover. De reizen op deze website worden aangeboden onder de ANVR- Reizigersvoorwaarden (ANVR-Reisvoorwaarden voor pakketreizen en/of ANVR-Boekingsvoorwaarden voor losse reisdiensten en/of Gekoppeld Reisarrangement Voorwaarden) die van toepassing zijn op alle aanbiedingen op deze website tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is. Klik hier voor het lezen en opslaan van de ANVR-Reizigersvoorwaarden of lees meer op deze pagina over onze reisvoorwaarden.

U kunt de ANVR-brochure hier downloaden. Naast de reisvoorwaarden vindt u in deze brochure tevens de ANVR-Boekingsvoorwaarden, de voorwaarden van Stichting Garantiefonds Reisgelden, de voorwaarden van het Calamiteitenfonds en andere nuttige informatie.

SGR logo  SGR

Untamed Travelling is aangesloten bij Stichting Garantiefonds Reisgelden, hierna te noemen SGR. U kunt dit controleren via www.sgr.nl. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de op deze website gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. Deze SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorggedragen voor de terugreis.

Eigen bijdrage aan SGR
Sinds 1 februari 2021 betaalt iedere consument die een reis boekt bij een bij SGR aangesloten reisorganisatie € 5 per persoon per boeking. Jarenlang was garantie op uw geboekte vakantie gratis, maar ook na de coronacrisis moet het garantiefonds er voor u zijn, zodat u onbezorgd op reis kunt blijven gaan.

  SGRZ

Untamed Travelling is aangesloten bij Stichting Garantiefonds Reisgelden voor de zakelijke markt, hierna te noemen SGRZ. U kunt dit controleren via www.sgrz.nl. SGRZ biedt een garantie voor insolventie van aanbieders van groeps- en incentivereizen (MICE), schoolreizen en zakelijke reizen en SGR retailers.

Eigen bijdrage aan SGRZ

Per 1 februari 2021 heeft SGR de consumentenbijdrage geïntroduceerd. Per persoon wordt € 5,00 afgedragen aan SGR. Deze bijdrage staat niet in verhouding met de bijdrage voor de SGRZ-garantie ten behoeve van zakelijke reizen, groepsreizen, MICE, etc. Het bestuur heeft daarom besloten om per 1 januari 2023 de bijdrage voor de SGRZ-garantie te wijzigen naar € 5,00 per persoon met een maximum van € 50,00 per boeking.

Calamiteitenfonds logo  Calamiteitenfonds

Untamed Travelling is tevens aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. Deze garantie, waarvoor een verplichte bijdrage van € 2,50 per boeking in rekening gebracht, houdt in dat u als reiziger die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis waarop de garantie van toepassing is:

  • (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit* niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
  • de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit* de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.

*Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis